amp template

FINANCIAL & CAPITAL TRUST S.A.

Kim jestesmy ? Dane podstawowe

FCT SA jest funduszem formie spółki akcyjnej działającej na zasadzie trustu inwestycyjnego , którego celem jest tworzenie inwestycji długoterminowych w powiernictwie bankowym o z góry ustalonych i gwarantowanych zyskach dywidendowych dla naszych akcjonariuszy. Realizowane to jest poprzez emitowanie tak zwanej  ESCO Equity Notes w skrócie ESCO Notes . Są to papiery wartościowe emitowane przez FCT PLC, które będą notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych i Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w wraz z rozwojem ESCO modelu na wszystkich giełdach na świecie.   

W swojej konstrukcji ESCO Notes reprezentują własność konkretnych mieszkań, które budowane są na ziemi należącej do SPV, która należy to Trustu , ale jest to Trust Osoby Prawnej [dalej zwanej TOP] a nie powiernika będącego osobą fizyczną.   

Mieszkania [dalej zwane ESCO Mieszkaniami] należą każde z osobna do spółek posiadających osobowość prawną na prawie Anglii i Walii [dalej zwane SPC], które emitują jedną akcję wartą 1 GBP, która to jest w Truście Operatorze [zwanym dalej TO] powołanym przez TOP.   

Konstrukcja dwóch Trustów w których pierwszy jest TOP powstała w 1998 roku i została opracowana przez kancelarię prawna Shearman & Sterling LLP z NY i jest znana pod nazwą Mostu Shearmana.   

Most Shearmana ma prawną możliwość obsługiwać w Lockboxach Bankowych w umowach trwających ponad 100 lat rozliczenia ESCO Notes , dlatego ESCO Notes są wieczyste w swoim jestestwie i mają charakter annuity czyli comiesięcznej płatności w nieskończoność (co najmniej 100 lat) konkretnej kwoty pieniężnej wypłacanej Inwestorowi balonem raz w roku . Inwestor nie dostaje nigdy zwrotu zainwestowanej kwoty ale ma w TOP ograniczone prawa własności akcji SPC, które są zabezpieczone co do wartości na majątku trwałym to jest na ESCO Mieszkaniu.  

Zamieszkujący ESCO mieszkanie Klient mieszka w nim ponieważ zgodził się zostać mianowany na Dyrektora SPC. Jednak aby mieszkać w takim ESCO Mieszkaniu SPC opłaciła wszystkie z proponowanych 11 usług jakie wybrał Dyrektor dlatego musi on płacić comiesięcznie ESCO Opłatę w wyliczonej wysokości za każdy metr kwadratowy ESCO Mieszkania. ESCO Opłata stanowi przychód, który jest zyskiem SPC, który po opodatkowaniu jako dywidenda przekazywany jest do Trustu Operatora należącego do TOP aby obsłużyć ESCO Charge tj. gwarantowany zysk z ESCO Notes dla Inwestora.   

Financial & Capital Trust S.A. [dalej zwana FCT SA] powołał Financial & Capital Trust PLC [dalej zwana FCT PLC] jako SPV, która jest zarządzana przez Trust Operatora, który zarządza SPC.   

Ponieważ FCT PLC jest w 100% posiadane przez FCT SA dlatego ESCO Notes mają charakterystykę "fixed value assets with bankruptcy proof, third party creditors proof & bankable at all the time” dlatego ESCO Notes mogą być obsługiwane na Integrated Collateral Management® Euroclear ® i mogą tym samym być sprzedawana na podstawie umów Global Tri-party Repurchase Agreement [dalej zwanym GTRA] w sprzedaży Delivery versus Payment [dalej zwanym DvP].   

W zawiązku z powyższym ESCO Notes mając w/w podstawy prawne swojego istnienia i zastosowane zabezpieczenia będą na repo rynkach podstawowym instrumentem obrotu DvP w obrocie equity notes dla inwestycji długoterminowych a więc będą płynne co musi doprowadzić do dużych wartości emisji zwłaszcza, że ESCO Notes powstały pod przewodnictwem Manna Project Management aby obsługiwać najbardziej potrzebujących pomocy ludzi na całym świecie to jest rodziny o najniższych dochodach w krajach ich zamieszkania.   

W Polsce już rodzina nawet z minimalnym dochodem na każdego dorosłego członka rodziny może nabyć prawa do własnego ESCO Mieszkania i prowadzić normalne zdrowe życie.   

Własność ESCO Mieszkania jest ograniczoną własnością ale tylko tym, że akcja SPC może być zbyta na osoby trzecie pod warunkiem nie wyprowadzania z SPC nigdy ESCO Mieszkania.

Własność ESCO Mieszkania ustanowiona jest w umowie notarialnej podpisanej pomiędzy SPC a Trustem Operatorem w której Dyrektor nabywa za 1 GPB własność akcji SPC automatycznie po wpłacie ostatniej ustalonej w umowie, comiesięcznej opłaty ESCO. 

Comiesięczna Opłata ESCO płacona jest przez Dyrektora i jest stała przez ustaloną w umowie ilość miesięcy (nie mniejszą niż 300) i również gwarantuje otrzymywanie  usług wybranych przez Dyrektora i jego rodzinę w czasie 6 miesięcy od dnia nominacji na Dyrektora. 

Rodzina decyduje się na to kto zostaje Dyrektorem i jak zapadają w SPC decyzje czy jednoosobowo czy dwuosobowo. 

Rodzice będąc Dyrektorami mogą w uchwałach SPC delegować swoje dzieci na Dyrektorów w razie śmierci a więc dziedziczenie jest bardzo jasne, proste i łatwe do przeprowadzenia przez TO. 

FCT PLC postanowiła wyemitować do końca 2021 na kwotę minimum €3,7 miliarda Euro ESCO Notes aby zapewnić w Polsce rodzinom rekomendowanym przez Caritas i Kościół Katolicki w programie SEDI Project prowadzonym przez Manna Project Management pomoc w zdobyciu własnego mieszkania dlatego zapraszamy do zapisów na naszej stronie www.silesium.eu wszystkich chętnych posiadać własne z wybranymi usługami ESCO Mieszkanie 


Nasze inwestycje

O naszych inwestycjach dowiecie się Państwo więcej na stronie naszej spółki wykonawczej Silesium Development S.A.

Adres

Tylewice 9
67-400 Wschowa


Dane kontaktowe

Email: biuro@fctrust.eu
                             
Mobile: +48 51 983 87 57                
Tel: +48 22 100 45 75

Opinie

Prześlij nam Twoje pomysły, informację o błędach i sugestie. Każda opinia jest dla nas cenna.